mozilla.org.il
ייתכנו בעיות גישה לאתר בשעות הקרובות
בעקבות החלפת השרת המאחסן את mozilla.org.il, תתכן הפסקה בפעילות האתר בשעות הקרובות. אנו עושים את מאמצים כדי שהאתר יהיה למטה זמן מינימלי ככל האפשר. במסגרת הפעולה יעבור האתר mozilla.org.il לשרת חדש בח…