mozilla.org.il
"מוזילה" הקימה חברת בת מסחרית
ארגון מחדש: הקרן הקימה חברה למטרות רווח, שתמוקם במאונטיין ויו, קליפורניה, והיא צפויה להעסיק כ-36 עובדים, בהשוואה לשלושה או ארבעה כיום…