mozilla.org.il
עודכן דף הכתיבה לפי התקן, ועוד
מקבץ עדכונים באתר:דף הכתיבה לפי התקן עודכן במספר תוספות והחסרות.האתרים הבאים הוסרו מן הרשימה:ticketnet תיקנו, לפחות באופן זמני, את שגיאת התצורה באתר שלהם, ועתה ניתן להיכנס גם עם דפדפנים שמתייחסים ל…