mozilla.org.il
גם אתר ארקיע חוסם את מוזילה
אתר ארקיע, חברת התיירות והטיסות, חוסם דפדפני mozilla, ולכן הוסף לדף הכתיבה לפי התקן שלנו. תודה לברק בלוך על המידע.