mozilla.org.il
שינויים ברשימת האתרים החוסמים
המכון הישראלי לדמוקרטיה הוצא מעמוד הקלון לאחר שפתח את האתר גם בפני משתמשי Mozilla. לעומת זאת, נכנסו אתרים חדשים: האתרים של אילנות בטוחה, בנק דיסקונט, לאומי כארד, ותת-אתר של האוניברסיטה העברית בירוש…