mozilla.org.il
שוחררה חבילת שפה חדשה עבור 1.0.0
לפני מספר ימים שוחררה חבילת שפה נסיונית עבור Mozilla 1.0.0. לאור נסיון העבר, חבילה זו פועלת היטב כבר בניסיון הראשון. עם זאת, קבצי העזרה אינם מתורגמים. בימים אלה אני שוקד על התאמת הקבצים שתורגמו עבו…