movie.ki-blog.biz
NAVER Cafeで「マニアな、古い映画ファン、一人で映画観派」というコミュニティサイトを作成しました
まとめ等で有名なNAVERの中で、マニアな、古い映画ファン、一人で映画観派というコミュニティサイ…