mosdot-ariel.org.il
בית הוראה לפניות הציבור
בית הוראה לפניות הציבור מתקיים באריאל ומשיב לפונים אליו בתחומי הלכה, השקפה, חברה וכדו'. זכות ראשונים לבית הוראה, שבו יכול הציבור, חילוני כדתי, להעלות שאלות ולאו דווקא בתחומי הלכה ופסיקה, שמורה לאריאל. הפניות מוכיחות, כי בית ההוראה מספק צורך חשוב בציבור. בבית ההוראה יושבים רבנים מגדולי העולם התורני: הגאון הרב זלמן נחמיה