mosdot-ariel.org.il
המחלקה הפרנקופונית להכשרת רבנים
מחלקה זו נוסדה ביוזמת הרב מרדכי בן שושן שליט"א, שכיהן כרב הראשי של ניס בצרפת ועלה ארצה. בשנת 2007 התחלנו את תכנית ההכשרה של מנהיגות רבנית קהילתית עבור הקהילות דוברות צרפתית בארץ ובתפוצות, וזאת בהתאם למסורת ולסגנון של מוסדות אריאל הנותנים מענה הולם לצרכי השעה והדור. עליתם של אלפי יהודים מצרפת