mosdot-ariel.org.il
המכון הירושלמי - תלמודה של ארץ ישראל
לפני מספר שנים נוסד באריאל המכון הירושלמי - תלמודה של ארץ ישראל, במגמה להוציא לאור עריכה מחודשת לתלמוד הירושלמי, בגישה תורנית מדעית. מדובר על מחקר מקיף, הכולל: ליבון ובירור הגרסא המדויקת על פי כתבי יד והדפוס הראשון, מובאות בדברי הראשונים ומקבילות בספרות חז"ל. חבור הכולל בירור