moreshetyamit.net
פעולת בניאס 1967 אמנון צור - Moreshetyamit
המאמר בבדיקה מחדש