moreshetyamit.net
עמי אילון - הדבורים במלחמת יום הכיפורים - Moreshetyamit
אלוף עמי אילון 28 באוגוסט 2018 הנדון: פיקוד על דבורים וראס סודר מלחמת יום הכיפורים נפגשנו עם אלוף עמי אילון בביתו בכרם מהר"ל לבדיקת נושאי מורשת שלקח בהם חלק בתקופת שירותו בדבורים בים האדום. הבעיה שעמדה לפנינו בלחימה מול כלי שיט מצריים שהיו עדיפים עלינו בחימוש ומהירות. רצינו להגיע למצב שהפתיחה תיעשה על ידנו. ידענו שמכת האשקרא עוד