moreshetyamit.net
"קולות הימאים" בחירות להסתדרות באניה ארצה נוסח 1955 - Moreshetyamit
הדמוקרטיה הישראלית במלוא הדרה או הבחירות להסתדרות באנייה ”ארצה” — 1955 מאת רב–‎חובל אברהם אריאל סיפור זה הוא מעשה שהיה. מחברו היה שותף לפרשת הבחירות של 1955. אירוע ערב-פסח תשי”ג נכתב בעקבות עדות שמיעה. הקדמה מקובל לתארך את אימוץ המושג ”קולות הימאים” כנכס–צאן–ברזל של השפה העברית, לאוקטובר 1969, עם הבחירות לכנסת השביעית וכניסתו לתוקףקרא עוד