moreshetyamit.net
ספינות שרבורג - רשימת מפליגים להשלמה - Moreshetyamit
מורשת עדכון אחרון 4 בספטמבר 2017 הנדון: רשימת מפליגים במבצע נועה בכוונת המסמך להציג את רשימות המפליגים במבצע למען ההיסטוריה. הרשימה רחוקה מלהיות מושלמת. חברים שהפליגו או יודעים על אחרים ושיבוצם נא לכתוב לנו. אח"י סופה 24 איש – מפקדה סרן אריה רונה ועליה אל"מ הדר קמחי – מש"ט 3 מפקד המבצע. סרן חיים גבעקרא עוד