moreshetyamit.net
זכרונות מהדוד אנריקו לוי ז"ל - Moreshetyamit
על הדוד רב חובל אנריקו לוי ז"ל אוקטובר 2017 תמצית שיחות עם שאריו של רב חובל אנריקו לוי ז"ל. לאה בנבנשתי ודניאל נסים – ילדיה של אחותו עדה נסים ז"ל. שנערכו בתחילת חודש אוקטובר ברמת גן. מגמת הפגישות הייתה להכיר את הרקע המשפחתי, לקבל תמונות ומידע נוסף. במגמה להשלים את הערך אנריקו לוי בויקיפדיהקרא עוד