moreshetyamit.net
אל"מ מנחם כהן ז"ל - Moreshetyamit
תולדות חיי – מאת מנחם כהן הקדמה מרבית הנושאים שעליהם עלי לכתוב, מקומם בתחום האישי שאין האדם נוטה לחשפם. שאין הוא מורגל לנבור בהם ויותר מזה – לערכם ……. הנושא לפי תקופות חיים עיקריות ולכלול בהן במפוזר את הפרטים שבהם עניין מיוחד בהתאם לדרישה. תקופת הילדות נולדתי בתל אביב באביב שנת 1924. בהיותי בן חמשקרא עוד