monabbat.ir
ابزارها ولوازم مجسمه سازی - آموزش منبت و ساز
لوازم مجسمه سازی باگل رس: خاک رس چیست؟ خاک رس ماده ای است طبیعی که اززمین استخراج میشود. این خاک اغلب بوسیله آب وباد مسافت های زیادی را طی کرده ودر بسترهای زمین جایی که ما آنرا می یابیم رسوب میکند. که دونوع میباشد. ۱- خاک رس ته نشین شده: خاکی که پس از تشکیل درجای […]