monabbat.ir
آموزش مجسمه سازی از پیکره - آموزش منبت و ساز
در پیکره سازی روشهای بیشماری وجوددارد. برخی از مجسمه سازان واقع گرایی را هدف قرارداده اند. درحالیکه عده ای ذیگر برای طرح وسبک کار میکنند. بعضی در پی کمال مطلوب از طریق تحقیق در طبیعت میباشند وسایرین از پیکره بمنظور مطالعات تجربی در مسائل مجسمه سازی استفاده میکنند. بین آن عده که برای نیل به […]