mohandeseit.ir
گوگل سرویس Spaces را برای عموم منتشر کرد
در بخش Acitiviy مثل تمامی اپلیکیشن های مشابه شما می توانید فعالیت دوستانتان را در گروه ها را به صورت اعلان ببینید و از آن ها مطلع شوید.وسط Activity و Spaces