mohajeruav.ir
نسل آینده ی پرنده های بدون سرنشین | مهاجر رسانه تخصصی پهپاد
ستفاده از پهپادهایی که مداومت پروازی نامحدود دارند می تواند بسیار مفید باشد زیرا عملکردی مشابه یک ماهواره را دارند اما هزینه تعمیرات و نگه داری آن بسیار کمت