modirezehngroup.ir
از حرف تا عمل به قانون جذب راه درازی است - قانون جذب | گروه مدیر ذهن
حرف زدن خیلی راحت است.اما عمل به قانون جذب سخت تر است و نیاز است برای آن تمرین کنید. بدون تلاش به هیچ موفقیتی دست پیدا نخواهید کرد.