moblito.com
آرامگاه حافظ - مبلیتو
آرامگاه دلنشین و رعنای امروزی حافظ در خیابان خرابات سابق، در شمال شیراز و در قسمت جنوبی دروازه قرآن واقع است و در سال 1317 با استفاده از شکل ستون های کریم خانی، با طرحی از آندره گدار، بر سکویی با هشت ستون ساخته شده است. این اثر از مجموعه آثار دوره زندیان است. کریم …