mitc.edu.vn
Triển khai công tác quốc phòng năm 2019
Xây dựng công tác quốc phòng năm 2019 và triển khai đến tất cả các đơn vị trong toàn trường Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tiểu đội tự vệ và lực lượng bảo vệ thường trực cơ quan; đội thanh niên xung kích.