medplus.ir
(Mirena (IUD | دانشنامه پزشکی
Mirena یک وسیله پلاستیکی Tشکل است که توسط پزشک از طریق واژن ،داخل رحم قرار داده می شود.این وسیله معمولا در طی 7 روز بعد از شروع دوره قاعدگی گذاشته می شود.