magazin.shout-loud.de
Livereview: The Hirsch Effekt + The Intersphere, Knust Hamburg, 12.12.2019 - Shout Loud Magazin
The Hirsch Effekt und Intersphere bescheren dem Hamburger Knust einen musikalisch perfekten Konzertabend.