made-in-photo.com
Andrzej WIĘCKOWSKIZaginiony między dziadem a wnukiemGALERIA PHOTOZONA
Galeria sztuki Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn.: PHOTOZONA. Andrzej WIĘCKOWSKI – Zaginiony między dziadem a wnukiem Kurator wystawy: Agata Szuba Andrzej Więckowski Jest pisa­rzem, bywał dzien­ni­ka­rzem (m.in. w Wolnej Europie, z któ­rą zwią­za­ny był przez 15 lat). Był zało­ży­cie­lem i redak­to­rem zachod­nio­ber­liń­skie­go mie­sięcz­ni­ka ​„Archipelag”, z któ­rym współ­pra­co­wa­li naj­wy­bit­niej­si pisa­rze pol­scy (T. Karpowicz, G. Herling-Grudziński,