m-lab.org
『STROMATOLITE』
『STROMATOLITE』東京藝術大学中村政人研究室展 神田に新たなアートスタジオが、この街の…