lovedia.vn
Đỉnh nhà 10 - Danh tiếng và địa vị xã hội của bạn
Nhà 10 trong bản đồ sao nói lên nghề nghiệp, địa vị, danh tiếng của bạn trong xã hội. Đồng thời nhà 10 còn nhà của ba hoặc mẹ của bạn.