ling-lingchinese.com
Chinese Sayings: 留得青山在,不怕没柴烧。
中国谚语 zhōngguó yànyǔ 留得青山在,不怕没柴烧。 留得青山在,不怕沒柴燒。 liú dé qīng shān zài , bú pà méi chái shāo idiom. While there is life, there is hope. Cut the Chinese saying and paste it here to hear it read …