ling-lingchinese.com
红灯绿灯 (Traffic Light)
红灯,绿灯 hóng dēng,lǜ dēng Red light, Green light 红灯,绿灯 hóng dēng,lǜ dēng Red light, Green light 绿灯走! lǜ dēng zǒu! Green light,Go! 红灯停! hóng dēng tíng! Red light, Stop! 绿灯走! lǜ dēng zǒu! Green light,G…