ling-lingchinese.com
I like…Wo xihuan 我喜欢…
冰淇淋, 冰淇淋 bīngqílín,bīngqílín Ice Cream, Ice Cream 喜欢冰淇淋。 xǐhuan bīngqílín。 I like ice cream. 奶奶,奶奶 nǎinai,nǎinai Grandma, Grandma 奶奶喜欢冰淇淋。 nǎinai xǐhuan bīngqílín。 Grandma likes ice cream. 真好吃! zhē…