ling-lingchinese.com
L15 D1 Seeing a Doctor 看病
By Ling-Ling Lisa Shih From Ling-LingChinese.com Chinese Vocabulary List for Disease related Terms 1 疾病 jí bìng disease; sickness; ailment 2 病毒 bìng dú virus 3 细菌 細菌 xì jūn bacterium; germ 4 感冒 gǎn…