ling-lingchinese.com
Chinese Song: The Moon Represents My Heart 月亮代表我的心 by Teresa Teng
By Ling-Ling Lisa Shih From Ling-LingChinese.com This Song played with Guzheng Instrument (Music only) In Traditional Chinese, Sung by Qi Qin 你问我爱你有多深我爱你有几分 nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn wǒ ài nǐ yǒ…