ling-lingchinese.com
Chinese Children Song: wǒ de péng yǒu zài nǎ lǐ ? 我的朋友在哪 里?
wǒ de péngyǒu zài nǎ lǐ ?我的朋友 在 哪里 ? The song in Pinyin & Chinese characters yīèrsānsìwǔliùqī wǒ de péngyou zài nǎlǐ zài zhèlǐ 一二三四五六七 我 的 朋友 在 哪里 在 这里(X2) wǒ de péngyou zài zhèlǐ 我 的 朋友…