ling-lingchinese.com
A Chinese Song: 《新年好呀新年好呀》(xīnnián hǎo ya, xīnnián hǎo ya !Happy New Year!)
《新年好呀新年好呀》歌词:xīnnián hǎo ya, xīnnián hǎo ya gēcí : 新年好呀! 新年好呀! Xīnnián hǎo ya! Xīnnián hǎo ya! 祝贺大家新年好! zhùhè dàjiā xīnnián hǎo , 我们唱歌, 我们跳舞, wǒmen chàng gē , wǒmen tiàowǔ , 祝贺大家新年好! zhùhè dàjiā x…