ling-lingchinese.com
A Chinese Joke中国笑话:Why the Airplane Won’t Crash into a Star?为什么飞机不会撞到星星呢?
Simplified Chinese: 学生问老师:老师,为什么飞机在天上飞,却从不会撞到星星呢? 老师回答:因为星星会闪。 Pinyin Romanization Xué shēng wèn lǎo shī : lǎo shī , wèi shén me fēi jī zài tiān shàng fēi ,què cóng bú huì zhuàng dào xīng xing nē ?…