library.chimkudopro.com
Not Longer Life – Khi plastic là vấn đề từ hàng trăm năm trước
Trong một dự án nhằm gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh về sự lạm dụng trong việc sử đồ nhựa mà hậu quả của nó có thể còn lại tới 500 năm sau này, nhó