lessbeatenpaths.com
Dinosaur Tracks
Dinosaur Tracks, Moenave, AZ July 1993