lehuyetcung.com
[Review] Hữu cầm hà tu kiếm – Tô Du Bính
Mãi mới có nổi tí thời gian rảnh để mà viết review, và chẳng hiểu sao lại quyết định chọn Hữu cầm hà tu kiếm. Trong Hi nháo hệ liệt, Bại nhứ tàng kim ngọc là bộ cá nhân mình đánh giá là hay nhất, H…