laptopibm.net
Quy định & Hình Thức Thanh Toán - Laptop IBM ThinkPad
T430s i7