laptopibm.net
Chính sách vận chuyển, giao nhận - Laptop IBM ThinkPad
T430s i7