kvinnesak.no
Uttalelse om Høringsnotat med forslag til endringer I Bioteknologiloven
Norsk Kvinnesaksforening viser til departementets høringsbrev med vedlegg av 15.5.2019 ref. 19/2182 og har følgende merknader til det tilsendte høringsnotatet. NKF har merket seg at høringsutkastet…