kvinnesak.no
Uttalelse om utkast til lovregulering av et lavterskeltilbud for seksuelt trakasserte mm. Prop 63 L (2018-19)
Norsk Kvinnesaksforening (NKF) er tilfreds med at Regjeringen v/BLD v/Kultur- og likestillingsministeren nå har lagt frem utkast til lov om endringer i likestillings- og diskrimineringslovgivningen…