kula.rs
Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула - Општина Кула
Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем јавног надметања. Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лице која су поднела благовремене и потпуне пријаве и која су уплатили депозит. Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и називом непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује.Прочитајте више