kula.rs
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтвера или издатака за стицање нематеријалне имовине у 2017. години - Општина Кула
Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 89.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету АП Војводине за 2017. годину, у оквиру Програма 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа, Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови, Економска класификација 454 – СубвенцијеПрочитајте више