kss.mk
КСС со учество на трипартитна работилница организирана од МОТ