kss.mk
Одржана PERC школа на тема плати и намалување на јазот меѓу платите и социјална заштита