kronpsychiatry.com
תמונת המצב: יש הרבה כסף - בריאות נפש וחברה
הדו"ח השנתי "תמונת מצב המדינה" שמפרסם מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל הוא חומר קריאה חובה לכל אזרח. מרכז טאוב הוא גוף מחקר מוביל, הנסמך על החוקרים הבולטים והמובילים ביותר בתחומי המדיניות הכלכלית והחברתית, בארץ ובעולם. הוא...