kronpsychiatry.com
שווים ושווים פחות - בריאות נפש וחברה
כתבה זו היא תקציר מעודכן של הרצאה שנתתי בשלוותה לפני מספר שנים. אני מעלה אותה היום, ביום השקת הרפורמה בבריאות הנפש, בתמהיל של תקווה וחשש. העברת האחריות על בריאות הנפש לקופות החולים ("הרפורמה") אמורה להגביר...