kronpsychiatry.com
מי יפול ראשון? הקשישים. - בריאות נפש וחברה
הנה חומר נוסף למאבק, אולי מאבק נגד הסיכויים: עתידה של הפסיכוגריאטריה בעידן הרפורמה. מתכנני הרפורמה הבהירו כי תחום הדמנציה איננו כלול באחריות בריאות הנפש אלא בגריאטריה הכללית. סברתי שהכוונה בעיקר לאשפוז סיעודי של תשושי נפש. תחום שמעולם...